Strona główna

Wydarzenia

Historia

O Oratorium

Grupy

Zajęcia

Kontakt

 

O „Oratorium”

 

Katolicka Świetlica Profilaktyczno–Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Radomiu, jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego.

Placówka jest przeznaczona dla dzieci w normie intelektualnej, w wieku od 4 do 16 lat:

1) z rodzin wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji materialnej,

2) z zaburzeniami zachowania,

3) zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

 

Głównym zadaniem Placówki jest:

1) zapewnienie wychowankom opieki i poczucia bezpieczeństwa w czasie ich pobytu w Placówce,

2) umożliwienie wychowankom poznania zasad moralności chrześcijańskiej i tworzenie warunków wychowania dla    prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego,

3) poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego decyzjach,

4) dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i innymi osobami  pozostającymi z dzieckiem w przyjaźni,

5) uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

6) uczenie organizowania czasu wolnego w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

7) wyrównanie deficytów rozwojowych oraz uczenie nawyków i zachowań prozdrowotnych,

8) przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,

9) uzgadnianie z rodzicami jednolitego kierunku wychowawczego oraz innych decyzji dotyczących dziecka w ramach współpracy z rodziną.

 

W placówce dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa i terapeuty.